merge
[gnuk/gnuk.git] / THANKS
2010-12-10 NIIBE Yutakaworks better on windows
2010-12-09 NIIBE YutakaLED blink
2010-12-03 NIIBE YutakaKeystore management changes
2010-11-02 NIIBE Yutakadoc changes
2010-10-16 NIIBE YutakaAdded configure and DFU support.
2010-09-16 NIIBE YutakaFixed handling of USB CCID/ICCD error
2010-09-13 NIIBE Yutakaversion 0.2
2010-09-09 NIIBE Yutakafixes and enhancements