Fix factory-reset.
[gnuk/gnuk.git] / tests / openpgp_card.py
2016-10-15 NIIBE YutakaAdd pubkey tests
2016-10-12 NIIBE Yutakafix tests/
2016-10-12 NIIBE Yutakafix test/
2016-10-12 NIIBE Yutakamore tests (incomplete)
2016-10-07 NIIBE YutakaTPDU reader works now
2016-09-30 NIIBE YutakaNew test suite for OpenPGP card