fix adc configuration
[gnuk/neug.git] / ChangeLog
2011-09-27 NIIBE Yutakafix adc configuration
2011-09-22 NIIBE Yutakamore tweak
2011-09-21 NIIBE Yutakachange ep_add for feedback shift
2011-09-21 NIIBE Yutakaep_output change
2011-09-20 NIIBE Yutakasupport STBEE
2011-09-20 NIIBE Yutakaoutput function
2011-08-29 NIIBE YutakaPRNG with seed, use interrupt timing bit for shaking...
2011-08-19 NIIBE YutakaUse CRC32 to whiten interrupt timing entropy and use...
2011-08-10 NIIBE Yutakaadd STM8S Discovery
2011-07-22 NIIBE YutakaFix LED oneshot
2011-07-21 NIIBE Yutakablinker change
2011-07-14 NIIBE Yutakaadded CQ_STARM